ภาษาไทย

03-5167744

  1. דף הבית
  2. /
  3. נכסים למכירה בכינוס

נכסים למכירה בכינוס

הזמנה להציע הצעות לרכישת

דירה ברח' ברודצקי 64 תל אביב יפו

גוש 6649 חלקה 282/30

 

1. הח"מ מזמין בזה את הציבור להציע הצעות לרכישת הנכס ברחוב ברודצקי 64 תל אביב יפו, הידוע כגוש 6649 חלקה 282/30 (להלן: "הנכס").

2. הנכס יימכר כפנוי מכל אדם וחפץ ובמצבו הקיים (AS IS). אין הח"מ אחראי ו/או מציג מצג כלשהו לגבי מצבו המשפטי ו/או הפיזי ו/או התכנוני של הנכס. על המציע ובאחריותו של המציע לבדוק את המצב המשפטי, הפיזי והתכנוני של הנכס.

3. הנכס מהווה דירת מגורים בשטח של 90 מ"ר בקומה 8.

4. ניתן לערוך ביקור בתוך הנכס בתיאום טלפוני עם משרד עוה"ד גיל קריספין בטלפון: 03-5167744.

5. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב לא יאוחר מיום 1/7/2020 במשרד עוה"ד הנ"ל, בצירוף המחאה בנקאית בסך של 10% מסכום ההצעה.

6. הח"מ יהא רשאי לחלט את ההמחאה הבנקאית שמציע הגיש כפיצוי מוסכם, וזאת במקרה שמציע שהצעתו תתקבל על ידי החתום מטה יחזור בו מהצעתו.

7. ניתן לקבל עותק ממסמכי המכרז בפניה למשרד הח"מ.

8. אין החתום מטה מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והח"מ שומר לעצמו את הזכות להאריך את התקופה לקבלת הצעות, לנהל משא ומתן עם המציעים כולם או חלקם, לנהל משא ומתן עם גורמים נוספים שלא הגישו הצעות ולערוך התמחרות בין המצעים או חלקם ו/או עם כל גורם אחר.

9. ההסכם ייחתם ביום ההתמחרות או במועד סמוך עפ"י החלטת הח"מ.

גיל קריספין, עו"ד ונוטריון 

             מטעם יורשי המנוחה מטי פסי ז"ל
להורדת מסמכי המכרז לחץ כאן

רח' אלנבי 14, ת"א

טל': 03-5167744

www.krispinlaw.co.il

office@krispinlaw.co.il

 

טואול בניית אתרי אינטרנט