ภาษาไทย

เอสเตอร์ คริสปิน สำนักงานทนายความและโนตารี่

เลขที่ 14 ถนนไอแลนบี เทลอะวีฟ 63301

โทรศัพท์ 972-3-5167744(สายอัตโนมัติ) แฟกซ์ 972-3-5167018

เอสเตอร์ คริสปิน ทนายความและโนตารี่

ราเคล คริสปิน ทนายความ

กิล คริสปิน ทนายความ


 

1. สำนักงานทนายความคริสปินของเรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ประชาชนด้านการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เงินชดเชย รวมทั้งให้คำปรึกษาต่าง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ที่คนงานพึงได้รับจากสถานที่ทำงาน และในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ สำนักงานทนายความของเราได้ให้การบริการแก่คนงานต่างด้าวในเรื่องของการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายให้กับคนงาน โดยเฉพาะคนงานไทยเป็นส่วนใหญ่ย ซึ่งทางสำนักงานของเราให้บริการในด้าน การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายให้กับคนงานตามสิทธิของการเป็นลูกจ้างตามกฎหมายของประเทศอิสราเอล และการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากคนงานได้รับอุบัติเหตุเนื่องมาจากการทำงาน หรือ การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากการประสพอุบัติเหตุบนท้องถนนของคนงาน ซึ่งทางเราประสพความสำเร็จในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และเรียกร้องเงินชดเชยค่าเสียหาย ป็นที่น่าพอใจของคนงาน ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้

 

2.นอกจากระยะเวลาสิบกว่าปีที่ทางเราให้บริการด้านคำปรึกษา และฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายให้กับคนงานไทยเนื่องจากการประสพอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้ว ทางเรายังให้คำปรึกษาและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายให้กับคนงานจากองค์การประกันสังคม หรือจากนายจ้าง หรือ จากบริษัทประกัน  รวมทั้งการฟ้องร้องในเรื่องเงินเดือนของคนงานต่อนายจ้าง รวมทั้งการฟ้องร้องต่าง ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คนงานทำงานอยู่ที่ประเทศอิสราเอล

 

3.นอกจากทางบริษัทของเราดำเนินเรื่องฟ้องร้องต่าง ที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้วนั้น ทางเรายังดูแลในเรื่องต่าง ดังต่อไปนี้

 

3.1 การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ทางบริษัทของเราทำการเดินเรื่อง หรือได้เดินเรื่องเรียกร้องค่าเสียหายให้กับคนงานไทย เนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการทำงาน  นโยบายของสำนักงานทนายความของเรานั้น คือต้องการให้คนงานสามารถที่จะได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวนมากให้ได้มากที่สุด ถึงแม้ว่าในบางกรณีคนงานไทยได้เดินทางกลับประเทศไปแล้ว ทางเราก็ยังทำการเดินเรื่องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายให้กับคนงานต่อไปจนถึงที่สุด และทางสำนักงานทนายความของเราประสพความสำเร็จในการฟ้องร้องเป็นส่วนใหญ่ และสร้างความพอใจให้กับคนงานเป็นอย่างยิ่ง

 

3.2 การฟ้องร้องเรียกเงินเดือนจากนายจ้าง  ทางสำนักงานทนายความของเราได้รับคำร้องจากคนงานให้ทางเราทำการฟ้องร้องเรียกเงินค่าจ้างจากนายจ้างตามสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายของประเทศอิสราเอล ซึ่งในขณะนี้มีการดำเนินการในเรื่องนี้ให้กับคนงานอีกหลายราย ซึ่งบางรายกำลังรอการตัดสินจากศาลแรงงาน และบางรายได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายไปเรียบร้อยแล้ว และบางรายอยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นเรื่องฟ้องร้อง

 

3.3 การฟ้องร้องเรื่องการล่วงล้ำทางเพศ ทางสำนักงานทนายความของเราให้การบริการในด้านการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากนายจ้าง เนื่องจากการล่วงล้ำทางเพศ ซึ่งคนงานมีสิทธิได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหายจากนายจ้าง และอาจจะมีสิทธิได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหายจากองค์การประกันสังคมด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินของศาลเป็นกรณีไป

 

3.4 การฟ้องเนื่องมาจากบริษัทของนายจ้างมีปิดบริษัท หรือล้มละลาย  เนื่องจากบริษัทที่คนงานทำงานอยู่ได้ทำการปิดบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางเราสามารถที่จะทำการฟ้องร้องเรียกเงินค่าจ้างให้กับคนงานได้ โดยทางเราจะทำการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทประกันของบริษัทที่ได้มีการปิดตัวลงไปก่อน  ขณะนี้ทางสำนักงานทนายความของเราทำการฟ้องร้องเรียกเงินค่าจ้างให้กับคนงานเนื่องจากบริษัทได้มีการปิดตัวลงหรือล้มละลาย และคนงานได้รับเงินที่พึงได้รับ

 

3.5 การฟ้องร้องเรื่องต่าง เกี่ยวกับครอบครัว ทางสำนักงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางกฎหมายภายในครอบครัว ทั้งระหว่างครอบครัวที่คู่สมรสเป็นคนไทย และคู่สมรสคนไทยกับคนต่างชาติ โดยทางเราให้คำปรึกษาในการฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดู เรื่องสิทธิในการเป็นผู้ปกครองบุตร รวมทั้งการฟ้องร้องแบ่งแยกทรัพย์สินด้วย

 

4. เนื่องจากสำนักงานทนายความของเรามีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา และดำเนินเรื่องฟ้องร้องในกรณีต่าง ให้กับคนงานไทยมาเป็นเวลานานพอสมควร ฉะนั้น ทางเราจึงทราบถึงความต้องการของคนงานไทยเป็นอย่างดี และทราบถึงวิธีการดำเนินการต่าง กับหน่วยงานต่าง ที่ประเทศอิสราเอลเป็นอย่างดี ทางสำนักงานทนายความของเรามีความเชี่ยวชาญในการประสานงานกับคนงานไทยเป็นอย่างดี รวมทั้ง สามารถสื่อสารกับคนงานไทยเป็นภาษาไทย รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถแปลเอกสารที่สำคัญต่าง ของคนงานเป็นภาษาไทย เพื่อความเข้าใจของคนไทยด้วย

 

5.เนื่องจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานทนายความของเราทำให้ทางเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนงานไทย ,หน่วยงานต่าง ที่เกี่ยวข้องที่ประเทศอิสราเอล รวมทั้งสถานทูตไทยด้วย

 

6. สำนักงานทนายความของเรามีความยินดีให้คำแนะนำกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับทางกฎหมายทุกเรื่อง ท่านสามารถจะติดต่อกับทางเราได้ที่เบอร์โทร. 972-3-5167744 โทรสาร 972-3-5167081 อีเมล์  office@krispinlaw.co.il

 


 

logo בניית אתרים