ภาษาไทย

03-5167744

  1. דף הבית
  2. /
  3. השירותים שלנו
  4. /
  5. נכסים למכירה בכינוס

נכסים למכירה בכינוס

בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב                                             תמ"ש 43853-02-21                               

             

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברח' ארלוזורוב 79/5

בגוש 7141 חלקה 117/8 בת ים

1.      הח"מ מזמינים בזה את הציבור להציע הצעות לרכישת הנכס ברחוב ארלוזורוב 79/5ב בת ים, הידוע כגוש 7141 חלקה 117/8 (להלן: "הנכס").

2.      הנכס יימכר כפנוי מכל אדם וחפץ ובמצבו הקיים (AS IS). אין הח"מ אחראים ו/או מציגים מצג כלשהו לגבי מצבו המשפטי ו/או הפיזי ו/או התכנוני של הנכס. על המציע ובאחריותו של המציע לבדוק את המצב המשפטי, הפיזי והתכנוני של הנכס.

3.      הנכס מהווה דירת מגורים בשטח של 43 מ"ר (51.78 מ"ר בחשבון הארנונה) בקומה 2.

4.      ניתן לערוך ביקור בנכס בתיאום טלפוני עם משרד עוה"ד גיל קריספין בטלפון: 03-5167744.

5.      הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב לאחד מכונסי הנכסים, במשרדם, עד ליום 15.12.2021 בשעה 12:00. להצעה יצורפו המסמכים המפורטים להלן:

5.1.   טופס הצעה חתום על ידי המציע.

5.2.   שיק בנקאי לפקודת הכונסים בשיעור 10% מגובה ההצעה, אשר יחולט במקרה שהמציע יחזור בו מהצעתו כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא צורך בהוכחת נזק כל שהוא.

6.      אין הכונסים מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם יהיו רשאים להאריך את התקופה לקבלת הצעות, לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות, ו/או עם אחרים ולערוך בין המציעים תחרות מכירה ו/או מו"מ ו/או לנקוט בכל דרך שתיראה להם - לפי שיקול דעתם הבלעדי. כמו כן, רשאים כונסי הנכסים לקבל הצעות לאחר המועד שנקבע.

 

7.      מכירת הנכס מותנית וכפופה לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב.

 

8.      על  הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים ולא ישולמו דמי תיווך.

 

            _______________________         _______________________        

               יניב סברדליק, עו"ד                             גיל קריספין, עו"ד

            כונס נכסים למכירת הנכס               כונס נכסים למכירת הנכס

            רחוב העצמאות 66 חיפה                   רחוב אלנבי 14 תל אביב

             טלפון:073-7308500                          טלפון: 03-5167744

                                                                                  office@krispinlaw.co.il

          yanivsadv@gmail.com               www.krispinlaw.co.il

      

                        


רח' אלנבי 14, ת"א

טל': 03-5167744

www.krispinlaw.co.il

office@krispinlaw.co.il

 

טואול - בניית אתרים